Mujahid Live- 12th Sep 2017- 24 News- Mujahid Bralvi- Karachi University