Kal Tak- 31st Aug 2017- BOL News- Jamil Sukhera- Heavy Rain In Karachi